Espoon kaupunki lähestyi minua (JR) ystävällisesti sähköpostilla liittyen Hannuspellon metsän kaatoon. Alla katupäällikkö Harri Tanskan sähköposti hänen luvallansa kokonaan:

“Hannuksen alueella on käynnistynyt Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie -nimisten katujen toteuttaminen. Rakennusurakka on urakkakyselyssä, urakoitsija valitaan syyskuussa ja rakentaminen käynnistyy lokakuussa. Katujen sijainti on määrätty lainvoimaisissa asemakaavoissa (mm. Hannus I, Hannus II ja Finnoonkartanonkaarre) ja niiden katusuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa viime talvena:

kokous/2012232711-7.HTM

kokous/2012232712-10.HTM

Katusuunnitelmien laatimisesta on tiedotettu asianmukaisesti, niitä on esitelty asukastilaisuudessa, ne ovat olleet nähtävillä ja niistä on voinut tehdä muistutuksen ennen päätöksentekoa. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen niistä on voinut myös valittaa. Lautakunnan päätöksiin on kirjattu, että katujen rakentaminen alkaa vuoden 2013 aikana. Rakentamiseen on varattu määrärahat Valtuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa sekä teknisen lautakunnan hyväksymässä vuoden 2013 investointien käyttösuunnitelmassa.

Katujen rakentamisessa tullaan tarvitsemaan kymmeniätuhansia kuutioita kiviaineksia. Toteuttamisen ensimmäisenä vaiheena em. suunnitelmien mukaiselle katualueelle välivarastoidaan Länsimetron tunneleista louhittua kiveä, jota on saatavilla vielä muutaman kuukauden ajan. Länsimetron louhintavaiheen päättyminen on ollut syynä sille, miksi varastointi on pitänyt käynnistää ennen varsinaista rakentamista. Kadut (ja koko Finnoon alue muutoinkin) sijoittuvat lähes kokonaan erittäin pehmeiden lieju- ja savialueiden päälle, eikä kiviainesten välivarastointi sortumavaaran vuoksi ole mahdollista muualla kuin nyt raivatulla alueella, jossa pohjamaa on hyvin kantavaa moreenia.

Lainvoimainen katusuunnitelma mahdollistaa kaikki kadun toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet mukaan lukien puiden kaadon ja rakentamisessa tarvittavien materiaalien varastoinnin. Asemakaavan katu- ja puistoalueiden sekä katusuunnitelmien osalta suunnittelu ja suunnitelmien toimeenpano on teknisen keskuksen vastuulla.

Louheen vastaanotosta on tehty meluilmoitus ja se käynnistyy jos ja kun lupa on saatu.

Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie -nimisten katujen rakentaminen tulee kestämään reilut kaksi vuotta ja siitä kuten kaikesta rakentamisesta tulee aiheutumaan melua ja häiriötä. Koko rakennusprojektista tulee valittu urakoitsija tekemään aikanaan oman meluilmoituksensa.

Kasvavassa kaupungissa on pakko avata uusiakin pääkatuyhteyksiä, jotta liikenteen sujuvuus voidaan turvata nykyisille ja tulevilla asukkaille. Monin paikoin nämä yleiskaavan ja asemakaavojen mukaiset katuvaraukset ovat metsää ja mielletään virkistysalueiksi. Kuitenkin, kuten mainitsette, on asukkailla ollut tiedossa että alueelle tulee jossakin vaiheessa uusi katu.

Muilta kuin rakenteille lähtevien katujen osalta on alueella käynnissä osayleiskaavan ja asemakaavan laatiminen:

Finnoon_osayleiskaava

Finnoon_metrokeskus_Finnoo_I_441500

Pahoittelen, että tiedotus hankkeen käynnistymisestä on ollut riittämätöntä!

Ystävällisin terveisin!

Harri Tanska, Katupäällikkö, Tekninen keskus”