Finnoo I kaava – asukastilaisuus 4.12.2012

FINNOO I, asemakaava ja asemakaavan muutos, Kaitaa/ Korttelit 31001, 31014, 31018, 31020 ja osa korttelista 31015 sekä erityis-, katu-, suojelu- ja virkistysalueet, Matinkylä/ osa korttelista 23160 sekä katu- ja virkistysalueet, alue 441500. Alueelle suunnitellaan Finnoon keskus metro-, asuin-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen huomioiden luontoarvojen säilyttäminen. Valmisteluaineisto nähtävillä 3.12.2012­­–7.1.2013. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 4.12.…

Ympäristöministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pertti Salolaisen /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 655/2012 vp: Mitä hallitus aikoo tehdä Suomenojan lintualtaiden suojelemiseksi? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kuten samaa aihetta koskevaan kysymykseen 14.2.2012 annetussa vastauksessa on todettu, Suomenojan allas on aikanaan rakennettu jätevedenpuhdistamon…

Suomenoja Eduskunnassa

Istuntokauden alkaessa ovat kansanedustajat Pertti Salolainen ja Johanna Karimäki jättäneet alla olevan kysymyksen koskien Suomenojan lintualtaiden suojelemista. On mielenkiintoista odottaa hallituksen vastausta.   ”Eduskunnan puhemiehelle Suomenojan lintualtaina tunnettu alue Espoossa on erityinen luontokohde. Vaikka alue on nykyisellään pitkälti ihmisten toimien tuloksena syntynyt, täyttää se EU:n lintudirektiivin mukaisen erityissuojelualueen linnustokriteerit. Alueen linnuston säilyttäminen ja hoitaminen tulee…

Merkittäviä papanoita

Suomenojan lajeihin liittyvän selvityksen yhteydessä on löytynyt usea liito-oravan reviiri. Karkeasti voisi sanoa, että niitä lähes kaikilla allasta ympäröivillä metsäalueilla. Ne ulottuvat pitkälle kaavaillun suoja-alueen ulkopuolelle. Niitä on myös kummankin suunnitelmissa olevan Suomenlahdentien linjauksen reitillä.