Espoon järjesti tiistaina 4.12 asukastilaisuuden, jossa aiheena oli Finnoo I:n asemakaava. Tähän alueeseen kuuluvat mm. lintualtaat ja tulvaniitty. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat altaiden pohjois- ja länsipuolella olevat korttelit, sisältäen mm. metrokeskuksen. Luonnon kannalta merkittäviä positiivisia asioita olivat (esityksistä ja suunnittelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista poimittuna):

– tulvaniitylle ei tule urheilukenttää eikä pitkittäisiä kevyen liikenteen väyliä. Ainoa kävelytie kulkee metsänreunaa mukaillen (kuten jonkinasteinen polku nytkin)

– täyttömaalle jätetään ruderaattialueita eli pyritään siihen, että siellä olisi pietayrtti-, takiais-, ohdakekasvustoja, “niittyjä”, kuten nytkin, jotta siemensyöjien ravintopohja säilyy ja runsas perhoskanta turvataan

– marskiviholaisten kolonialueet on kartoitettu ja niillekin tulee suoja-alue

– liito-oravista on meneillään erityisselvitys (Suomen Ympäristökeskuksen vaatimuksesta?), jonka jälkeen arvioidaan erikseen, miten niiden reviirit tulee ottaa huomioon rakentamisessa

– suoja-alueelle ja sen läheisyyteen tulee haittaa (melu ym haitallinen toiminta) aiheuttavien toimenpiteiden pysyvä kielto rakennus- ja kunnostustöiden osalta 15.4-15.8 väliseksi ajaksi

– luontokeskus tulee suoja-alueen ulkopuolelle rakennettavan alueen itäreunaan (lähelle metrokeskusta). Yhden uuden lintutornin (pohjoinen valli) ja piilokojun osalta suunnittelua jatektaa luontojärjestöjen kanssa (Tringa?)

Eli positiiviseen suuntaa on suunnittelu menossa.

Kartat olivat esillä tilaisuudessa ja niitä oli mahdollisuus katselmoida suunnittelijoiden kanssa.

Virallinen raportti karttoineen tulee aikanaan www.finnoo.fi -sivustolle.