20130916_5Dm3_0046-900px

Havaintovihon raporteissa viikonloppuna on pohdittu mahdollista rasvaongelmaa altailla. Teimme kyselyn HSY:lle ja saimme seikkaperäisen vastauksen ja myöhemmin vielä analyysituloksia. Suomenojan Luonto kiittää HSY:tä: esimerkillistä palvelua ja toimintaa. Julkaisemme valvontayksikön päällikön, Eija Lehtisen vastauksen hänen luvallaan.

“Seuraavassa tietoa siitä, kuinka käytämme tasausaltaanamme toimivaa Suomenojan lammikkoa Suomenojan jätevedenpuhdistamon operoinnissa ja kuinka toimimme viime viikolla:

HSY käyttää Suomenojan lammikkoa puhdistamolle tulevan jäteveden virtaamahuippujen leikkaukseen tulva-aikana. Esiselkeytetty jätevesi ohjautuu pinnankorkeuseron mukaisesti lammikon lounaisosaan ja lammikon lounaisosasta pois takaisin tulopumppaamoon. Vaihtoehtoisesti vesi voidaan johtaa takaisin puhdistamolle lammikon kaakkoiskulmassa olevan Koivuniemen pumppaamon kautta avaamalla sulkuventtiili etäyhteyden avulla. Lammikon pinnan normaalitaso on 0,6 m, tulva-aikana pintaa voidaan nostaa maksimissaan 1,2 m tasolle, jotta tasauslammikon ylivuotoa ei pääse syntymään.

Suomenojan lammikon käyttö viikolla 37 liittyi purkutunnelin ROV-kuvauksiin, joita tehtiin torstaina ja perjantaina 12-13.9.2013. ROV laitteisto on videokameroilla ja kaikuluotaimilla varustettu kauko-ohjattava sukellusrobotti, jonka avulla kartoitetaan purkutunnelin kuntoa. Tunnelin tarkkailu on osa Suomenojan puhdistamon toiminnan ennakoivaa riskien hallintaa. Robotin kulun varmistamiseksi Suomenojan puhdistamolta jouduttiin vähentämään virtausta purkutunneliin ja siksi puhdistamolta johdettiin esiselkeytettyä vettä Suomenojan lammikkoon torstaina 12.9 klo 12 – 19.30. Veden pumppaus lammikosta takaisin puhdistamolle lammikon kaakkoisnurkassa olevan Koivuniemen pumppaamon kautta aloitettiin 12.9 klo 20. Pumppaus lopetettiin perjantaina 13.9. klo 9.

Perjantaina 13.9 klo 9.30 aloitettiin jälleen esiselkeytetyn veden johtaminen lammikkoon. Jätevettä johdettiin perjantaina klo 20 asti. Välittömästi tämän jälkeen aloitettiin jäteveden johtaminen lammikosta takaisin puhdistamon tulopumppaamoon pinnankorkeuseroja hyödyntämällä. Tätä jatkettiin lauantaiaamuun klo 10.30 asti. Sen jälkeen siirryttiin johtamaan jätevettä takaisin puhdistamolle Koivuniemen pumppaamon kautta. Pumppaus lopetettiin sunnuntaina 15.9 klo 16.30.

Lähtötilanteessa, torstaina, lammikon pinta oli 0,50 m tasossa, josta pinta nousi 0,90 metrin tasoon. Lammikon pinta oli tänään maanantaina samassa tasossa kuin ennen pumppauksen alkua.

Suomenojan puhdistamolla ei huomattu viime viikon loppupuolella mitään erityistä rasvaan tai öljyyn viittaavaa. Epäilemme, että voimakas pinnanvaihtelu lammikossa on irrottanut lammikon reunoista sinne kertynyttä lika-ainesta.

Otimme lammikon pinnalla kelluvasta likaisen harmaasta aineksesta näytteen, josta analysoidaan ensimmäiseksi öljyt ja rasvat. Ilmoitamme analyysituloksista heti niiden saavuttua jakelussa mukana oleville.”

Ja yhteenveto analyysituloksista:

“… analyysitodistus lammikon pinnalla kelluvasta likaisen harmaasta aineksesta tehdyistä määrityksistä. Näytteen kokonaishiilivetypitoisuus oli 0,8 mg/l, josta suurin osa, 0,7 mg/l, oli rasvaa. Todennäköisesti kelluva aines on siis rasvaa, jota jätevedessä on aina jonkin verran. HSY:n raja-arvo viemäriin johdettavan jäteveden kokonaishiilivetypitoisuudelle on enintään 100 mg/l.”