Mikko Tiusanen ja Sampsa Malmberg tekivät tämän vuoden kesänä kovakuoriaiskartoituksen Suomenojalla. Raportti on erinomainen ja hyvin mielenkiintoista luettavaa. Yhteensä löytyi 522 lajia, joukossa jokunen tunnistamaton. Myös uhanalaisia löytyi ja kaksi erittäin harvinaista ludelajia. Tekijöiden luvalla suomenoja.fi referoi raporttia.

Alueen luonteesta:

“Altaan ympäristön laajat ruderaattialueet ovat saaneet kehittyä rauhassa ja pitkään, joten ne muodostavat nykyisin suuria ja monimuotoisia urbaaneja habitaatteja. Alueelle on 1980-luvulta alkaen tehty maansiirtoa, minkä seurauksena saostusallasta ympäröivien ruderaattien kasvilajisto on poikkeuksellisen runsasta ja erikoista, minkä seurauksena voisi olettaa, että myös hyönteislajisto on erikoislaatuinen, tosin tätä ei ole juurikaan aiemmin selvitetty.”

“Viime vuosina alueelle on suunniteltu huomattavia rakentamisen muutoksia muun muassa länsimetron jatkeen ja kasvaneen asuntotarpeen vuoksi. Asemakaavassa Finnoon alueelle on suunniteltu tiivistä asuinrakentamista ja uutta yhdystietä Matinkylän ja Kaitaan kaupunginosien välille, tämä tie tulee kulkemaan Finnoon arvokkaiden luontoalueiden läpi, tosin siltaa pitkin. Kaikkinensa muutokset ajavat luontoarvot alueen kaavoituksessa ja rakentamisessa varsin ahtaalle, ja kaikista suojatoimista huolimatta ei käy kiistäminen, ettei alueen luonto muuttuisi huomattavasti tulevina vuosina.”

Uhanalaisista:

“Uusimman  uhanalaisarvioinnin  (Hyvärinen  ym.  2010)  mukaisia  uhanalaisia  kovakuoriaislajeja alueelta havaittiin kartoituksessa kaksi. Lisäksi havaittiin kolme silmälläpidettävää kuoriaislajia
Merkittävin Finnoon alueelta havaittu laji, hämeensiemenkiitäjäinen Amara littorea, on Suomessa hyvin harvinainen ja uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU). Lajia havaittiin kahdelta eri ruderaatilta yhteensä 5 yksilöä. Hämeensiemenkiitäjäisen elinympäristöä ovat kuivat ja avoimet alueet. Finnoon havaintojen perusteella laji elää ainakin sorapohjaisilla, vähäkasvustoisilla ruderaateilla.

Toinen vaarantunut (VU) laji, pyöröjuovakirppa Phyllotreta exclamationis, havaittiin Vapaaniemen tulvaniityltä. Yksi yksilö saatiin kuoppapyydyksellä läheltä Finnoonojaa (Kartta 1). Lajin ravintokasvia, luhtalitukkaa, kasvaa tulvaniityllä hyväkuntoisilla matalan kasvillisuuden alueilla.”

Ja todella harvinaisuus:

“Kovakuoriaisten lisäksi kartoituksen yhteydessä alueelta havaittiin kaksi harvinaista ludelajia. Siimaludelaji Deraeocoris morio havaittiin Vapaaniemen tulvaniityltä, josta saatiin useita yksilöitä kasvillisuutta haavimalla. Laji on aikaisemmin tavattu Suomessa vain Espoonlahdelta, ensimmäisen kerran vuonna 2011. Jätevesialtaan luoteispuolen ruderaatilta havaittiin harvinainen mailaslude Bathysolen nubilus, joka elää kuivilla paikoilla hernekasveilla.”

Kaupungin päättäjien ja kaavoittajien kannattaisi tutustua raporttiin ja erityisesti siihen, mitä toimenpiteitä esitetään alueen luontoarvojen ja monipuolisuuden turvaamiseksi.

Suomenojan Luonto kiittää ja kehuu heinosti tehtyä kartoistusta!

– Jukka